03-11-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de Inginer la Serviciul Mentenanta Constructii si Serviciul UCCH - Departament Constructii Hidrotehnice - Executiv Hidroelectrica S.A. - 22.11.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 22.11.2023, ora 11:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, 1 post de Inginer la Serviciul Mentenanta Constructii si 1 post de Inginer la Serviciul UCCH - Departament Constructii Hidrotehnice -  Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Inginer la Serviciul Mentenanta Constructii - Departament Constructii Hidrotehnice - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Elaboreaza propuneri pentru programele de reparatii la constructii;
 • Coordonează, centralizează, verifica, avizează și supune aprobării, în baza propunerilor din sucursale programele lunare de mentenanţă la construcţiile din amenajările hidroenergetice ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Asigură asistență tehnică de specialitate la solicitarea sucursalelor în situaţii justificate, cu forţe proprii sau cu terţi cu aprobarea conducerii societatii;
 • Organizează schimburi de informaţii între sucursale privind implementarea de soluţii aplicabile cu rezultate bune în cadrul lucrărilor de mentenanţă, modernizare pentru  construcţii;
 • Coordoneaza, monitorizeaza si verifica asigurarea documentatiilor de reparatie pentru lucrarile de mentenanta la constructiile hidrotehnice cuprinse in programul anual;
 • Verifică, avizează şi supune aprobării referatele de necesitate pentru achiziţia de produse/servicii/lucrări pentru activitatea de mentenanţă din punct de vedere al sursei de finanţare, al documentaţiei tehnice (existenţă caiet de sarcini, avize, evaluare) şi al necesităţii şi oportunităţii;
 • Verifică existenţa bazei materiale şi a graficelor de execuţie negociate între părţi în baza documentaţiei de reparaţie, pentru lucrările la construcţii care necesită retragerea din exploatare a hidroagregatelor din unităţile dispecerizabile, în vederea încadrării în perioadele de retragere din exploatare solicitate;
 • Urmareşte derularea contractelor pentru achiziţia de produse sau servicii, încheiate centralizat la nivel P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. din sfera de activitate a departamentului;
 • Monitorizeaza si verifica efectuarea receptiei lucrarilor de mentenanta;
 • Participă la recepţia lucrărilor importante de mentenanţă;
 • Verifică, avizează şi supune aprobării referatele de necesitate pentru achiziţia de lucrări de intervenţie la construcţii hidrotehnice în regim de urgenţă, din punct de vedere al justificării urgenţei, al sursei de finanţare, al documentaţiei necesare pentru execuţia lucrării în regim de urgenţă conform reglementărilor în vigoare;
 • Urmăreşte încadrarea valorică în bugetele de mentenanţă aprobate;
 • Gestionează, centralizează şi întocmeşte rapoarte pentru evidenţa valorică a cheltuielilor cu mentenanţa, pe lucrări, sucursale, societate, propunând conducerii societăţii măsuri corespunzătoare pentru încadrarea în bugetul de mentenanţă aprobat;
 • Coordonează, completează şi actualizează întocmirea de baze de date de la nivelul departamentului şi înregistrarea de date statistice, în vederea evaluării eficienţei și eficacităţii activităţii de mentenanţă;
 • Monitorizează lunar realizarea fizică şi valorică a serviciilor/lucrarilor cuprinse în contractele încheiate la nivel centralizat;
 • Elaborează și prezintă periodic rapoarte conducerii societatii pentru activitățile pe care le coordonează;
 • Monitorizeaza realizarea expertizei si proiectului tehnic pentru derularea unei lucrari de interventie& mentenanta preventiva la constructii hidrotehnice;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Inginer la Serviciul Mentenanta Constructii - Departament Constructii Hidrotehnice - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Superioare tehnice, profil/specializare: construcții hidrotehnice / construcţii civile şi industriale / hidroenergetica/ centrale hidroelectrice;
 • Minim 1 an experienta în domeniul constructiilor hidrotehnice, construcţiilor civile şi industriale si hidroenergetic  (proiectare/ executie/ urmarire comportare/ mentenanta/investitii);
 • Cunostințe tehnice, teoretice și practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunostinte generale privind producerea energiei electrice in centralele hidroelectrice;
 • Cunoasterea legislatiei privind siguranta lucrarilor hidrotehnice;
 • Cunoasterea legislatiei privind achizitiile sectoriale, inclusiv avizarea, aprobarea si promovarea documentatiilor tehnico-economice;
 • Cunostinte avansate de utilizare PC si de exploatare aplicatii informatice (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • Cunoștințe privind organizarea activității societatii;
 • Detinerea de permis de conducere categoria B;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;
 • Cunostinte de limba engleza sau alta limba de circulatie internationala, scris si vorbit, cel putin la nivel mediu.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Inginer la Serviciul UCCH - Departament Constructii Hidrotehnice - Departament Contabilitate - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Organizeaza achizitia centralizata a documentatiilor de evaluarea starii de siguranta a constructiilor hidrotehnice pentru toate amenajarile din administrarea Hidroelectrica;
 • Urmăreşte derularea activităţii de obtinere a autorizatiilor de functionare in conditii de siguranta pentru amenajari;
 • Stabilirea regulilor si responsabilitatilor privind actualizarea regulamentelor de exploatare AHE;
 • Verificarea si validarea bazei de date completata de fiecare sucursala in programul UCCH -net;
 • Organizeaza achizitia centralizata a documentatiilor periodice de analiza a comportarii constructiilor hidrotehnice pentru toate amenajarile din administrarea Hidroelectrica, precum si a Raportului Anual de sinteză a comportării construcţiilor la nivelul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Asigura bugetul necesar pentru asitenta tehnica soft UCCH-net, reparatii AMC pentru UCC, statii automate achizitie date, verificare, marcare aparate UCCH, obtinere avize, autorizatii de functionare in conditii de siguranta a barajelor, efectuarea masuratorilor topo geodezice pentru urmarirea comportarii constructiilor hidrotehnice, expertize tehnice la baraje in vederea reautorizarii acestora;
 • Coordoneaza si verifica modul de realizare a culegerii datelor ca rezultat al urmaririi curente si speciale la constructiile hidrotehnice;
 • Coordonează și verifică realizarea unitară a sistemului informaţional pentru UCC;
 • Analizeaza rapoartele lunare de UCCH transmise de sucursalele de hidrocentrale si face propuneri de rezolvare a situatiilor nou aparute;
 • Analizează anomaliile semnalate în comportarea construcţiilor și participă la stabilirea măsurilor care se adoptă pentru investigarea și înlăturarea acestora;
 • Coordonează, din punct de vedere organizatoric, funcţionarea Comisiei UCC - P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., asigură secretariatul acestei comisii şi suportul logistic pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii sale;
 • Verifica efectuarea prelucrării și interpretării datelor de UCCH din Sucursalele de Hidrocentrale și a Rapoartelor Anuale de UCCH;
 • Supune comisiei de UCC - P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. verificarea si avizarea: documentaţiilor periodice de analiză a comportării construcţiilor, expertizelor privind construcţiile administrate de societate, expertizelor periodice obligatorii prin lege privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a construcţiilor hidrotehnice şi a echipamentelor hidromecanice aferente evacuatorilor de ape mari, expertizelor de la alte compartimente functionale, precum si temele acestora;
 • Informare anuala la CONSIB privind comportarea şi siguranţa în exploatare a barajelor aflate în administrarea S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Programeaza acţiuni anuale privind verificarea sistematică a siguranţei construcţiilor;
 • Asigură îndrumarea, coordonarea și controlul modului de desfăşurare a activităţii de urmărire a comportării construcţiilor în cadrul sucursalei, precum și îndeplinirea măsurilor adoptate în domeniu;
 • Transmite Serviciului Constructii Hidrotehnice din SH spre verificare perimetrele in care se solicita de catre terti acordarea avizului de exploatare balast;
 • Verifica punctele de vedere transmise de Serviciul Constructii Hidrotehnice din SH cu privire la solicitarile tertilor de obtinere a acordului de exploatare a balastului din amplasamente aflate in administrarea S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Transmite spre avizare catre Comisia UCC documentatiile depuse de tertii solicitanti in vederea obtinerii acordului de exploatare a balastului din perimetre aflate in administrarea SPEEH Hidroelectrica SA.;
 • Verifica si supune avizarii Managerului de Departament Constructii Hidrotehnice conventiile de exploatare balast propuse de SH;
 • Verifica activitatea de urmarire a aplicarii prevederilor conventiei de exploatare de catre Serviciul Constructii Hidrotehnice SH;
 • Monitorizeaza indeplinirea masurilor rezultate controalele autoritatilor privind constructiile hidrotehnice din SH
 • Participa, atunci cand este desemnat la realizarea controlui intern UCCH;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Inginer la Serviciul UCCH - Departament Constructii Hidrotehnice - Departament Contabilitate - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Superioare tehnice, profil: construcții hidrotehnice / construcţii civile şi industriale / hidroenergetica/ centrale hidroelectrice;
 • Minim 1 an experienta în domeniul constructiilor hidrotehnice, construcţiilor civile şi industriale si hidroenergetic  (proiectare/ executie/ urmarire comportare/ mentenanta/investitii );
 • Cunostințe tehnice, teoretice și practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunostinte generale privind producerea energiei electrice in centralele hidroelectrice;
 • Cunoasterea legislatiei privind siguranta lucrarilor hidrotehnice;
 • Cunoasterea legislatiei privind achizitiile sectoriale, inclusiv avizarea, aprobarea si promovarea documentatiilor tehnico-economice;
 • Cunostinte avansate de utilizare PC si de exploatare aplicatii informatice (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • Cunoștințe privind organizarea activității societatii;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;
 • Cunostinte de limba engleza sau alta limba de circulatie internationala, scris si vorbit, cel putin la nivel mediu.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de Inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 23.11.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 21.11.2023, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter