18-07-2023

Anunț concurs cu recrutare internă și externă 1 post de electrician sef tură la Secția Exploatare Someș-Colibita - SH Cluj- 09.08.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 09.08.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de ELECTRICIAN SEF TURA, pe durata nedeterminata,  la Secția Exploatare Somes-Colibita - SH Cluj.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN SEF TURA la Secția Exploatare Somes-Colibita - SH Cluj:

- Participare la acțiunile de curățire gratare de la toate punctele de lucru de pe sectorul Someș aval;

- Executare lucrări de mica amploare neprogramate, în baza atribuțiilor de serviciu, pentru înlaturarea/ remedierea deficientelor constatate;

- Executare lucrări de curățenie si întretinere curentă la punctele de lucru ;

- Participare la executarea manevrelor în instalații, conform prevederilor ISSM-HE-001 în vigoare și NTE 009/2010, ori de câte ori situația o impune, la dispoziția șefului de secție sau a loctiitorului acestuia;

- Efectuare deplasari în interesul secției (ridicare materiale și piese de schimb de la depozite și transportul acestora la punctele de lucru,  etc.);

- Ocazional, deservire CHEMP CLUJ, în zilele lucrătoare, la program de 8 ore/zi, pentru executare lucrari diverse;

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii). În această situație, va îndeplini și atribuțiuni în calitate de agent de securitate (unde este cazul);

- Pe langa programul de 8 ore/zi, postul presupune si munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN SEF TURA sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de şcoală profesională in domeniul electric;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Autorizare grupa a IV-a, cf. ISSM-HE 001 in vigoare (dupa definitivarea si autorizarea pe post);
 • Minim 2 ani experienta in instalatii industriale;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, școală de maiștri)/superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a;
 • Minimum ANRE  II A, II B; Autorizare agent de securitate, Permis auto categ. B, Autorizare ISCIR pt. macaragiu;     
 • Experienta minim 4 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.          

         

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician sef tura consta  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de electrician sef tura este 7,00.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Cluj, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 10.08.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 08.08.2023, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

 

Abonati-va la newsletter