07-08-2023

Anunt concurs cu recrutare internă si externa 1 post de economist la Serviciul Raportare Portofoliu Programe si Proiecte, cu loc de munca la SH Bistrita - Departament Management de Proiect - Executiv Hidroelectrica S.A.- 29.08.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 29.08.2023, ora 10:00 concurs, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a postului de Economist la Serviciul Raportare Portofoliu Programe si Proiecte, cu loc de munca la SH Bistrita - Departament Management de Proiect - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Economist la Serviciul Raportare Portofoliu Programe si Proiecte, cu loc de munca la SH Bistrita - Departament Management de Proiect - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Participă la elaborarea Programului multianual de Investitii a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe baza propunerilor intocmite de catre departamentele S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., propuneri fundamentate in acord cu strategia de dezvoltare si cu obligatiile contractuale in curs;
 • Analizeaza si Raporteaza stadiile proiectelor/programelor în conformitate cu Programul multianual de investitii aprobat;
 • Centralizeaza si analizeaza datele si informatiile preluate de la compartimentele funcționale din SH si departamente în vederea intocmirii de rapoarte si situatii necesare in procesul de management;
 • Raporteaza datele si informatiile solicitate de executivul Hidroelectrica SA;
 • Informează superiorul ierarhic cu privire la stadiul proiectelor, programelor și contractelor din portofoliului de investiții Hidroelectrica;
 • Analizeaza si raporteaza realizarea Programului multianual de Dezvoltare al Hidroelectrica S.A. defalcat pe Sucursalele Hidrocentrale, pe obiective de investiții, trimestre și surse de finanțare;
 • Contribuie la ȋntocmirea de rapoarte periodice catre Ministerul de Resort, INS și alte entități;
 • Participa la realizare Sinteza si Evidenta pentru Procesele-Verbale de receptie la toate obiectivele de investiții, in baza informatiilor transmise de departamentele S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Contribuie la controlul Portofoliului de proiecte si investitii al Hidroelectrica;
 • Introducere si gestionare date in SAP, conform datelor transmise de responsabilii de contract din departamentele gestionare resursa, ȋn vederea actualizării permanente a stadiului proiectelor, programelor şi contractelor aferente;
 • Participă la ședințele Grupului Portofoliului de proiecte si investitii al Hidroelectrica la solicitarea superiorului ierarhic;
 • Centralizeaza propunerile BVC (CAPEX, OPEX, dotari) si PAM primite de la departamentele gestionare resursa;
 • Participa la sedintele de analiza si pregatire BVC Investitii HE;
 • Intocmire Nota de Fundamentare pentru aprobare BVC Investitii HE;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Economist la Serviciul Raportare Portofoliu Programe si Proiecte, cu loc de munca la SH Bistrita - Departament Management de Proiect - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Studii superioare economice;
 • Minim 3 ani vechime in munca;
 • Competente in managementul proiectului;
 • Cunostinte referitoare la continutul proiectului;
 • Cunostinte generale referitoare la procesul de producere a energiei electrice in hidrocentrale;
 • Cunostinte IT (operare- MS Office);
 • Cunostinte privind legislatia în domeniul:
 • achizitiilor publice inclusiv avizarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice;
 • investitiilor, contractelor de lucrari, furnizare echipament si servicii;
 • Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala la nivel mediu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

Masterat in domeniul economic;

 • Doctorat in  domeniul economic, management;
 • Cursuri postuniversitare in domeniu economic, management;
 • MBA in managementul proiectelor;
 • Cursuri in domeniul managementului de proiect;
 • Membru al unor asociatii profesionale din domeniul Managementului Proiectelor;
 • Experienta in proiecte nationale sau internationale.
 •  Alte cunostinte: o limba straina de circulatie internationala la nivel avansat.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de Economist constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Economist este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 30.08.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 28.08.2023, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter