12-07-2023

Anunț concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer la Serviciul Construcții Hidrotehnice – cu loc de muncă la UHE Tg. Jiu - SH Porțile de Fier- 03.08.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul societății din B-dul. Ion Mihalache,  Nr. 15-17, etajele 10-15, Sector 1, București, în data de 03.08.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post de INGINER la Serviciul Construcții Hidrotehnice – cu loc de muncă la UHE Tg Jiu - SH Porţile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE INGINER:

 • Asigurarea intervenţiilor asupra construcţiilor hidrotehnice pentru menţinerea sau readucerea lor la parametrii iniţiali de exploatare;
 • Întocmirea documentaţiilor tehnico-economice care nu necesită proiectare pentru realizarea intervenţiilor asupra construcţiilor hidrotehnice;
 • Programarea, lansarea şi urmărirea ca responsabil de contract/lucrare a lucrărilor de mentenanţă construcţii conform reglementărilor legale ;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.        

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de INGINER sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice de lungă durată, specializarea: constructii hidrotehnice, civile-industriale;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne;
 • Cunoaşterea legislatiei, reglementărilor, prescripţiilor şi regulamentelor privind urmărirea, realizarea şi recepţia lucrărilor de mentenanţă la construcțiile din amenajările hidroenergetice;
 • Cunoştiinţe referitoare la legislaţia în domeniu privind:
 • achiziţiile publice de bunuri şi servicii;
 • calitatea şi recepţia lucrărilor de reparaţii şi montaj;
 • întocmirea devizelor de lucrări de C+M;
 • securitatea muncii, apărare împotriva incendiilor, situaţii de urgenţa, protecţia mediului.

    - Cunostinte operare PC (MS Office, WinDocDeviz);

 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Master/cursuri postuniversitare în domeniu tehnic;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activității desfășurate;
 • Calificare: Diriginte de șantier pe alte domenii de constructii;

- Cunoştiinţe de limba engleză (termeni tehnici legati de domeniul de activitate).

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • probă scrisă – pondere 70 % din nota finală;
 • interviu are o pondere de 30 % din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajarea/promovare în funcția de inginer este 8,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic în data de 04.08.2023.

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 02.08.2023, ora 12:00, la sediul central Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane – Serviciul Dezvoltare Organizațională sau la sediul SH Porțile de Fier - Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 021/ 303.25.81, 0252/308634 sau 0252/308608.

Abonati-va la newsletter