12-09-2023

Anunț concurs cu recrutare interna si externa 1 inginer la Sectia Exploatare Curtea de Argeş - SH Curtea de Argeş - 28.09.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul societǎţii din B-dul Ion Mihalache , Nr.15-17, Etajele 10-15, Sector 1, Bucuresti,  în data de 28.09.2023, ora 11:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea postului  de INGINER, pe durată nedeterminatǎ la Secţia Exploatare Curtea de Argeş , din cadrul S.H. Curtea de Argeş.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Urmărirea comportării în exploatare/operare a instalațiilor aferente din cadrul Secţiei, în vederea realizării regimurilor comandate, în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi personalului;
 • Administrarea zilnică a activităților de producție energie electrică (executare activități întreținere, identificare și monitorizare stocuri de siguranță și intervenție, etc.).;Supravegherea lucrărilor de reparații, întreținere și profilaxie la instalaţiile și echipamentele din gestiune, în conformitate cu instrucțiunile/sarcinile primate;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.    

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer la Secţia Exploatare Curtea de Argeş , din cadrul S.H. Curtea de Argeş sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: Superioare tehnice, profil electric, electrotehnic, energetic, hidroenergetic,centrale hidroelectrice, electromecanic,electronica;
 • Autorizari -autorizare interna grupa a V-a ( dupa definitivare pe post);
 • Experienta minim 2 ani in activitatea energetica sau intr-un compartiment tehnic;
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, dezvoltare -retehnologizare şi mentenanţă a Societăţii, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajarile hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile furnizorilor de echipamente, instrucţiunile tehnice interne, reglementări contractuale legale;
 • Cunoştinţe privind indicatorii tehnico-economici ai Hidroelectrica SA şi alte reglementări legale specifice ;
 • Cunoştinţe generale privind managementul societăţii comerciale, contractul colectiv de muncă, legislaţia în domeniul de activitate;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, protecția mediului și SU în domeniu;
 • Cunoștințe de utilizare a calculatorului,sisteme de operare Windows, pachet Office;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condițiile de dorit: 

 • Studii : Cursuri postuniversitare/Masterat în domeniul tehnic, management;
 • Calificari: Cursuri de formare profesională in domeniul energetic;
 • Permis auto categoria B;
 • Minim 3 ani experienta pe functia de inginer p e parte tehnica sau intr-o functie de conducere;
 • Cunoaşterea unei limbi străine, de circulaţie internaţională (engleza, franceza, germana) la nivel mediu sau avansat.

 

 DOCUMENTE  NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajarea/ promovarea  în funcţia de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societǎţii, pe intranet-ul societatii,prin e-mail sau telefonic în data de29.09.2023. 

Oferta de angajare/promovare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 27.09.2023, ora 12:00, la Sediul Central al  Hidroelectrica-Departamentul Resurse Umane-Serviciul Dezvoltare Organizationalǎ/Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges, Serviciul Resurse Umane si Comunicare .

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81 sau 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter