06-12-2022

Anunț concurs cu recrutare interna si externa 1 inginer la Serviciul UCCH și Mentenanță Construcții - SH Hațeg - 22.12.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 22.12.2022 ora 10:00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocupare 1 post de inginer, pe durata nedeterminata, la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii din cadrul S.H. Hațeg.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Realizarea programului de urmărire a comportării construcţiilor hidrotehnice (UCCH) aflate în administrarea SH Hațeg;
 • Evaluarea primară cu privire la siguranța în exploatare a construcțiilor hidrotehnice aflate în patrimoniul SH Hateg prin depistarea la timp a eventualelor aspecte periculoase ce pot apărea la construcţiile hidrotehnice şi propunerea imediată a măsurilor de remediere în regim de urgenţă;
 • Urmărirea derulării contractelor aferente activităţii de UCCH la amenajările aflate în administrarea S.H. Hațeg.
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocupare 1 post de inginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice de lunga durata;
 • Profil constructii in specialitatea: construcții civile, industriale, agricole, instalații pentru construcții, căi ferate drumuri și poduri, construcții hidrotehnice sau miniere;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele și construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice;
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale în mod special partea de constructii, instalaţii auxiliare şi uvraje;
 • Cunoaşterea legislatiei, reglementărilor, prescripţiilor şi regulamentelor privind urmărirea, realizarea şi recepţia lucrărilor de mentenanţă la constructiile din amenajările hidroenergetice;
 • Cunostinte privind legislatia specifică în domeniu privind:
 • achiziţiile publice de bunuri şi servicii,
 • calitatea şi recepţia lucrărilor de reparaţii şi montaj,
 • întocmire devize de lucrări C+M,
 • metrologie,
 • securitatea muncii, apărare împotriva incendiilor, situaţii de urgenţa, protecţia mediului.
 • Cunoştinţe utilizare PC (operare- MS Office, WinDocDeviz);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Specializare în domeniul construcțiilor hidrotehnice;
 • Masterat / cursuri postuniversitare in domeniu;
 • Diriginte de șantier în domeniul construcțiilor hidrotehnice sau construcțiilor civile;
 • Experiență în întocmirea devizelor și urmărirea derularii lucrărilor.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societetii, prin e-mail sau telefonic),  în data de 23.12.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 21.12.2022 ora 13:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005

Abonati-va la newsletter