28-03-2023

Anunt concurs cu recrutare internă și externă 1 post de inginer la Secția Exploatare Someș-Colibita - SH Cluj - 25.04.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 25.04.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de INGINER, pe durata nedeterminata, la Secția Exploatare Somes-Colibita - SH Cluj.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de INGINER la Secția Exploatare Somes-Colibita - SH Cluj:

 • Urmărirea lucrărilor de mentenanță la punctele de lucru din cadrul Sectiei;
 • Participare la efecuarea verificărilor profilactice la punctele de lucru din cadrul Sectiei;
 • Întocmire caiete de sarcini pentru lucrările planificate;
 • Întocmire documente diverse (referate, R.S.T.-uri, R.N.O.V.-uri, etc);
 • Participare la acțiunile pentru eliminarea urmărilor incidentelor tehnice de la punctele de lucru din cadrul Sectiei;
 • Participare la manevre în instalații, conform ISSM-HE-001 și NTE 009/2010, atunci când este cazul;
 • Colaborează la elaborarea / actualizarea ITI de exploatare în conformitate cu procedurile în vigoare;
 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii). În această situație, va îndeplini și atribuțiuni în calitate de agent de securitate (unde este cazul);

-  Pe langa programul de 8 ore/zi, postul presupune si munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii;

- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de INGINER sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Absolvent studii superioare tehnice, specialitatea: electroenergetică, electrotehnică, hidroenergetica, energetica, centrale hidroelectrice,  inginerie electrica, electromecanic;
 • Autorizare grupa a V-a, cf. ISSM-HE 01 in vigoare (dupa definitivarea si autorizarea pe post);
 • Minim 2 ani experienta profesionala in instalatii industriale;
 • Cunostinte privind:
  • procesul tehnologic de producere a energiei electrice in hidrocentrale, activitatea de exploatare, amenajarile hidroenergetice
  • exploatarea si mentenanta echipamentelor energetice, hidromecanice si a constructiilor hidrotehnice;
  • regulamente, proceduri, instructiuni in domeniu, alte reglementari privind procesului de producere si furnizare a energiei electrice, legislaţia SSM, protecția mediului şi SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Masterat în domeniul tehnic sau management; Cursuri postuniversitare in domeniul de activitate si/sau management;
 • Cursuri de formare profesională in domeniul energetic; Permis auto categoria  B;
 • Grad de autorizare ANRE IV B;
 • O limba straina de circulatie internationala (engleza, franceza, germana), nivel mediu sau avansat.          

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer consta în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de inginer este 8,00.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Cluj, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 27.04.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 24.04.2023, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter