22-12-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa Manager Departament la Departament Financiar - Executiv Hidroelectrica - 06.01.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 06.01.2022, ora 11:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului de Manager Departament la Departamentul Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Manager Departament la Departamentul Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Managerul Departamentului Fianaciar este responsabil pentru stabilirea strategiei financiare la nivelul societății;
 • Coordoneaza activitatea financiara a P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., incluzand elaborarea rapoartelor si analizelor economico-finaciare, finantarea proiectelor si activitatii curente, asigurarea indeplinirii criteriilor de performanta conform contractelor de credit, avizarea platilor etc. Coordoneaza sucursalele Hidroelectrica in ceea ce priveste activitatea financiara;
 • Optimizeaza functia de management financiar si calitatea raportarilor, astfel incat acestea sa consituie o baza coerenta pentru deciziile conducerii;
 • Sprijina, asista, consiliaza Directoratul în:
 • îndrumarea și controlul activității financiare în unitățile S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., în scopul gestionării eficiente a fondurilor societății comerciale;
 • gestionarea și prezentarea activității de trezorerie si decontări interne;
 • analiza, negocierea si contractarea creditelor pe temen scurt, mediu si lung.
 • Asigurarea lichiditatilor necesare societatii in orice moment in conditii de gestionare optima a resurselor financiare dupa caz;
 • Procedurarea, implementarea și imbunătățirea continuă a activităților specifice procesului financiar trezorerie;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor in Hidroelectrica”.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de Manager Departament la Departamentul Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Studii superioare economice;
 • Minim 8 ani experienta în domeniul economic, dintre care cel putin 3 ani într-un post de conducere;
 • Excelente cunoștințe de specialitate, a legislaţia în domeniul economic, achizițiilor publice, a legislatiei fiscale in vigoare, inclusiv avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice și indicatoriilor tehnico- economici ai S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale;
 • Cunoştinţe generale privind: managementul societăţii comerciale, contractul colectiv de muncă, legislaţia în domeniul de activitate;
 • Cunoştinţe IT (operare- MS Office);
 • Fluenta in limba engleza;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • ACCA, MBA, CFA, CIMA sau echivalent;
 • Masterat în domeniul economic;
 • Doctorat în domeniul economic;
 • Cursuri postuniversitare în domeniu;
 • Cursuri de formare profesională în domeniul economic;
 • Membru al unor asociații profesionale din domeniul economic;
 • 3 ani pe un post de importanța postului ocupat, la o companie națională sau multinațională;
 • Experienta anterioara in Big4;
 • Experiență în proiecte de optimizare;
 • Experiență în dezvoltarea functiei fianciare (centralizare functie, dezvoltare/ optimizare procese, externalizare procese, integrare post achizitie, implementari de ERP etc);
 • O limbă străină de circulație internațională (franceză sau germană) la nivel mediu.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de manager departament constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 8,58.

Nota minimă pentru promovare în funcţia de manager departament este 9,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe intranetul societatii, prin e-mail sau telefonic)  în data de   10.01.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 05.01.2022, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter