08-12-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca - SSM, Mediu, SU - SH Curtea de Argeş - 10.01.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la  Sediul Hidroelectrica SA, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, Mun. București, în data de 10.01.2022, ora 11:00, concurs  cu recrutare interna si externa pentru ocuparea postului  de specialist în domeniul securitǎţii şi sǎnǎtǎţii în muncǎ , pe durata nedeterminatǎ la SSM Mediu SU din cadrul SH Curtea de Argeş; 

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Identificarea și monitorizarea reglementărilor care generează obligații pentru societate privind securitatea și sănătatea în muncă și formularea de propuneri de măsuri către Managerul Departamentului SSM, Mediu, SU și Directorul de sucursala privind respectarea acestor obligații;
 • Participarea la identificarea, documentarea și implementarea proceselor necesare pentru organizarea activităților privind securitatea și sănătatea în muncă în cadrul sucursalei;
 • Planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și analiza activității de securitate și sănătate în muncă din cadrul SH ca lucrător desemnat, în înțelesul Legii 319/2006 a securității și sănătății în muncă și a Normelor de aplicare aprobate prin HG 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Asigurarea aplicării în mod unitar la nivelul SH a principiilor referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătăţii și securității lucrătorilor;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor in Hidroelectrica”.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concurs pentru ocuparea postului de specialist in domeniul securitǎţii şi sǎnǎtǎţii in muncǎ, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare cu profil tehnic;
 • Calificare:Curs de formare profesională în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o durată de cel puţin 80 de ore;
 • Curs postuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durata de cel putin 180 de ore
 • Experienţǎ - Minim 2 ani de vechime in munca;
 • Cunoaşterea şi aplicarea cerințelor legale și altor cerințe din domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Cunoaşterea şi aplicarea fișelor de proces specifice activităţii;
 • Cunoașterea, înțelegerea şi aplicarea conceptelor și cerințelor privind sistemul de management de sănătate și securitate ocupațională;
 • Cunoașterea și aplicarea prevederilor de bază din domeniul situațiilor de urgență cu privire la prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale;
 • Cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor şi instrumentelor de analiză, capacitatea de a utiliza tehnici adecvate pentru evidențierea problemelor în diferite circumstanțe;
 • Cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de comunicare şi de lucru în echipă;
 • Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel și PowerPoint) şi abilităţi privind utilizarea Internetului, Intranetului şi a corespondenţei electronice.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit: 

 • Cursuri postuniversitare în domeniul de activitate sau masterat în domeniul de activitate;
 • Experienta cel puţin 1 an pe un post similar, de importanţa postului ocupat;
 • O limbă de circulaţie internaţională la nivel mediu;
 • Tendinţe pe plan național și internațional în domeniul sistemelor de management de sănătate și securitate ocupațională și legislației din domeniul securității și sănătății în muncă.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI :

Concursul pentru ocuparea postului de specialist in domeniul securitǎţii şi sǎnǎtǎţii in muncǎ constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de specialist in domeniul securitǎţii şi sǎnǎtǎţii in muncǎ este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul sucursalei Curtea de Arges / prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, dupa caz) în data de 11.01.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 07.01.2021, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizatională sau la Serviciul Resurse Umane si Comunicare - Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81 sau 0248/507.241.

 

Abonati-va la newsletter