19-05-2021

Anunt interviu cu recrutare interna si externa, pe perioada determinata de 6 luni, 1 post de inginer la Serviciul Dezvoltare - SH Hateg - 27.05.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 27.05.2021, ora 10:00, interviu pentru ocuparea, pe durata determinata de 6 luni, a postului de inginer la Serviciul Dezvoltare – SH Hațeg;


Responsabilitati principale :
- Realizarea activităților de dezvoltare legate de identificarea, analiza/ prioritizarea, promovarea și contractarea, derularea, monitorizarea, tratarea discontinuităților, actualizarea devizelor generale și recepționarea noilor proiecte de dezvoltare ale SH Hateg care îi sunt atribuite, privind:
• proiecte de realizare de capacități noi de producție a energiei electrice;
• proiecte de reabilitare și punere în siguranță a părții de construcții a amenajărilor hidroenergetice aflate în patrimoniul sucursalei;
• alte proiecte finanțate din fonduri de investiții ale societății, in afara proiectelor de retehnologizare și modernizare a centralelor hidroelectrice și a grupurilor energetice;
- Elaborarea documentatiilor privind lucrarile de investitii atribuite care se deruleaza in cadrul SH Hateg;
- Monitorizarea realizării Programului de Dezvoltare al SPEEH Hidroelectrica SA - SH Hațeg, pe obiectivele de investiții care ii sunt atribuite, trimestre și surse de finanțare; 
- Pregatirea materialelor de sinteza si raportarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de dezvoltare;
 - Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager  Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.


Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de inginer  sunt:

Condiţii obligatorii: 

 • Studii superioare tehnice in specialitatea : construcţii civile, industriale si agricole/ instalatii pentru constructii/ cai ferate, drumuri si poduri/ constructii hidrotehnice/ constructor instalatii/ mine;
 • Cunoştințe tehnice, teoretice și practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunoştințe economice privind activitatea de investiții  in cadrul  amenajarilor hidroenergetice;
 • Cunostinte privind legislatia investitiilor si circulatia juridica a terenurilor;
 • Cunoașterea, înțelegerea şi aplicarea conceptelor privind managementul proiectelor hidroenergetice;
 • Cunoașterea legislației privind identificarea, promovarea, urmărirea  realizării și recepția proiectelor de dezvoltare;
 • Cunoașterea legislației privind achizițiile publice, inclusiv avizarea, aprobarea și promovarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor;
 • Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel și PowerPoint) si abilităţi privind utilizarea Internetului, Intranetului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.


Condiții de dorit: 

 • Cursuri postuniversitare/ masterat  în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul de activitate;
 • Membru al unor asociatii profesionale din domeniul de activitate;
 • Detine autorizare MLPTL-ISC ca diriginte de santier (construcţii civile, industriale, agricole; lucrări hidrotehnice; lucrări tehnico-edilitare-de alimentări cu apa şi de canalizare)
 • Autorizare pentru coordonator  in materie de SSM pt. santiere temporare sau mobile;
 • Experienta in domeniul constructii/ achizitii/ mentenanta constructii in instalatii hidroenergetice;
 • Cunoaşterea metodelor de proiectare asistată de calculator;
 • Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala, la nivel mediu.
   
  DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:
  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat 
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Cazier judiciar
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare


DERULAREA INTERVIULUI:
Interviul pentru ocuparea postului de inginer va avea o pondere de 100% din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.
Nota minimă pentru angajare/ promovare in functia de inginer este 8,00.
Rezultatele interviului vor fi comunicate (prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societetii, prin e-mail sau telefonic),  în data de 28.05.2021.


MODALITATILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:
Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 26.05.2021, ora 12:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.
Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0254/207.421 sau 0255/207.005

 

Abonati-va la newsletter