08-03-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de expert la Serviciul Dezvoltare - SH Portile de Fier - 23.03.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Porţile de Fier, din Strada I.G. Bibicescu, nr. 2, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți,  în data de 23.03.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de EXPERT la Serviciul Dezvoltare – SH Porţile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE EXPERT:

 a)Realizarea activităților legate de identificarea, analiza/prioritizarea, promovarea și contractarea, derularea, monitorizarea, tratarea discontinuităților și recepționarea noilor proiecte de dezvoltare ale Hidroelectrica -  SH Porțile de Fier, așa cum sunt descrise la atribuțiile de execuție, privind:

 • proiecte de realizare capacități noi de producție a energiei electrice;
 • proiecte de reabilitare și punere în siguranță a părții de construcții a amenajărilor hidroenergetice aflate în patrimoniul Hidroelectrica – SH Porțile de Fier;
 • alte proiecte finanțate din fonduri de investiții ale societății ce se derulează în cadrul SH Porțile de Fier, în afara proiectelor de retehnologizare și modernizare a centralelor hidroelectrice și a grupurilor energetice.

b) Monitorizarea elaborării documentaţiilor privind lucrarile de investiții ce se derulează în cadrul SH Porțile de Fier, corelat cu strategia de dezvoltare a societăţii comerciale;

c) Elaborarea Listelor de Studii preinvestiționale pentru SH Porțile de Fier și a celor de Dotări și utilaje independente pentru Serviciul Dezvoltare, cu încadrarea în bugetul alocat în cadrul Programului de Dezvoltare al Hidroelectrica;

d) Monitorizarea realizării Programului de Dezvoltare al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. – SH Porțile de Fier, pe obiective de investiții, trimestre și surse de finanțare;

e) Realizarea recepției la obiectivele de investiții din cadrul Programului de Dezvoltare aferent sucursalei;

Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor in Hidroelectrica”.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de EXPERT sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice profil: electric / electrotehnic / energetic / hidroenergetic / electroenergetic/ electronică / centrale hidroelectrice / electromecanic;
 • Experiență de minim 10 ani pe un post cu studii superioare din domeniul energetic;
 • Cunoştințe tehnice, teoretice și practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunoştințe economice privind activitatea de investiții în cadrul  amenajărilor hidroenergetice;
 • Cunoașterea, înțelegerea şi aplicarea conceptelor privind managementul proiectelor hidroenergetice;
 • Cunoașterea legislației privind identificarea, promovarea, urmărirea realizării și recepția proiectelor;
 • Cunoașterea legislației privind achizițiile publice, inclusiv avizarea, aprobarea și promovarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor;
 • Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel și PowerPoint), ERP-SAP şi abilităţi privind utilizarea Internetului, Intranetului şi a corespondenţei electronice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiţii de dorit:

 • Cursuri postuniversitare în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Autorizare ANRE sau autorizare ca diriginte de șantier sau autorizare MECMA ca responsabil tehnic cu execuţia;
 • Experiență de minim 3 ani în activitatea de investiții;
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională – limba engleză, nivel mediu.

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de expert constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de expert este 8,00. Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic), în data de 24.03.2022.

 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 22.03.2022, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

 

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter