02-08-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer la Serviciul Tehnic si Suport Productie - S.H. Bistriţa - 07.09.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 07.09.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post de INGINER la Serviciul Tehnic si Suport Productie din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • asigurarea desfășurării activității de documentare în vederea emiterii răspunsurilor, avizelor şi acordurilor la solicitările unor terţi privind activităţi care ar putea avea influenţa asupra condițiilor de exploatare a obiectivelor hidroenergetice din cadrul SH Bistrița;
 • ținerea evidenţei valabilităţii Autorizaţiilor de Gospodărirea Apelor pentru producerea de energie electrică și pentru alimentare cu apă și evacuare ape uzate, efectuare demersuri pentru obținerea/actualizarea acestora, din cadrul Secțiilor de exploatare Bacau si Siret;
 • participarea la controalele efectuate de autorități/instituții la AHE (ANAR/ABA/SGA) din cadrul Secțiilor de exploatare Bacău și Siret;
 • gestionarea achizitiilor de resurse specific necesare exploatării CHE în conformitate cu PAAS gestionat de DTSP din cadrul SH Bistrița;
 • asigurarea de suport tehnic de specialitate pentru secțiile exploatare
 • atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru în echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program în cadrul unui proiect/ program, îndeplinește toate atribuțiile/ responsabilitățile specific rolului, incluse în regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii la concursul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice – profil electric (energetica industrială, electroenergetică, rețele electrice, hidroenergetică, electrician);
 • Minim 2 ani experiență în profilul absolvit;
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, cunoștințe teoretice și practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind instalațiile, echipamentele și construcțiile hidroenergetice, prescripțiile energetice specifice, instrucțiunile tehnice interne, regulamente interne;
 • Cunoștințe privind legislația în domeniul achizițiilor publice, inclusiv avizarea și aprobarea documentațiilor tehnico-economice;
 • Cunoștințe operare PC (MS Office);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare/ master în domniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Minim 3 ani experiență în activitatea de mentenanță, tehnic sau dezvoltare/ retehnologizare

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu  – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului va fi comunicat (prin afișare la sediul S.H. Bistrița/ prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 08.09.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 06.09.2022, ora 12:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistrita, Biroul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter