20-01-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer la Serviciul Tehnic – Departament Tehnic si Suport Productie - Executiv Hidroelectrica S.A. - 10.02.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 10.02.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului de inginer la Serviciul Tehnic – Departament Tehnic si Suport Productie - Executiv Hidroelectrica S.A;

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de inginer la Serviciul Tehnic – Departament Tehnic si Suport Productie - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Analiză şi suport tehnic pentru:
 • elaborarea de răspunsuri la solicitările unor terţi privind activităţi care ar putea avea influenţă asupra obiectivelor hidroenergetice existente;
 • derularea activităţilor de elaborare/actualizare a Normelor Tehnice Interne şi Prescripţiilor Energetice de interes specific societăţii;
 • monitorizarea și analiza reglementărilor legale aplicabile la nivelul activității de producere energie electrică;
 • activitatea de avizare în CTE-HE analizând documentații tehnice interne Hidroelectrica sau ale terților;
 • executarea sarcinilor care decurg din implementarea proceselor S09.301 Planificare scoateri din funcțiune/declasări/ vânzări și S09.310 Realizare scoateri din funcțiune declasări vânzări sau casări din activități suport.
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de inginer la Serviciul Tehnic – Departament Tehnic si Suport Productie - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice; profil/specializarea: hidroenergetică, centrale hidroelectrice, energetică, electroenergetică, energetică industrială, termoenergetică, mașini hidraulice și pneumatice;
 • Cunoştinţe privind amenajările hidroenergetice din administrarea P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Cunoştinţe privind producerea energiei electrice în centralele hidroelectrice;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare specifică domeniului de activitate;
 • Cunoştinţe foarte bune de operare PC;
 • Cunoaşterea prevederilor ANRE;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare/ masterat / doctorat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare în domeniul de activitate;
 • Minim 3 ani în domeniul energetic;
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 11.02.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 09.02.2022 ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter