05-04-2023

Anunț concurs cu recrutare internă si externă 1 post de Expert - Serviciul Raportare Portofoliu Programe si Proiecte - Departament Management de Proiect - Executiv Hidroelectrica S.A. - 24.04.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 24.04.2023, ora 10:00 concurs, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a 1 post de Expert la Serviciul Raportare Portofoliu Programe si Proiecte – Departament Management de Proiect - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Expert la Serviciul Raportare Portofoliu Programe si Proiecte – Departament Management de Proiect - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Colectează si prelucreaza informații despre mententanta si investitiile din portofoliul Hidroelectrica (proiecte, programe și contracte din sucursale și din executiv)și elaborează rapoarte in baza informatiilor primite;
 • In baza datelor colectate de la deprtamentele gestionare resurse genereaza raportari actualizate referitoare la statusul real fizic si valoric al evolutiei proiectelor, programelor, contractelor, de investitii si mentenanta;
 • Pregătește și participă la ședințele Grupului Portofoliului de proiecte si investitii al Hidroelectrica;
 • Informează managementul societatii cu privire la statusul (proiectelor, programelor și contractelor de investitii si mentenanta);
 • Gestionare date in SAP, conform datelor transmise de responsabilii de contract din departamentele gestionare resursa;
 • Centralizeaza propunerile BVC (CAPEX, OPEX, dotari) primite de la departamentele gestionare resursa;
 • Participa la sedintele de analiza si pregatire BVC Investitii HE;
 • Intocmire Nota de Fundamentare pentru aprobare BVC Investitii HE.
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea a 1 post de Expert la Serviciul Raportare Portofoliu Programe si Proiecte – Departament Management de Proiect - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                       

 • Superioare tehnice (inginer)/ economice;
 • Minim 5 ani vechime in munca;
 • Competente in managementul proiectului;
 • Cunostinte IT (operare MS Office);
 • Cunostinte privind legislatia în domeniul: achizitiilor publice inclusiv avizarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice; investitiilor, obtinerea si circulatia juridica a terenurilor; contractelor de lucrari, furnizare echipament si servicii;
 • Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala la nivel mediu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Masterat in domeniul economic;
 • Doctorat in  domeniul economic, management;                                               
 • Cursuri postuniversitare in domeniu economic, management;
 • MBA in managementul proiectelor;
 • Cursuri in domeniul managementului de proiect;
 • Membru al unor asociatii profesionale din domeniul Managementului Proiectelor;
 • Experienta in proiecte nationale sau internationale;
 • Alte cunostinte: o limba straina de circulatie internationala la nivel avansat.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de Expert constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Expert este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 25.04.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 21.04.2023, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter