04-04-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer la Biroul Monitorizare si Diagnoza - SH Hațeg - 19.04.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 19.04.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocupare 1 post de inginer, pe durata nedeterminata, la Biroul Monitorizare si Diagnoza din cadrul S.H. Hațeg;

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Asigurarea suportului tehnic de specialitate pentru secţiile de exploatare şi pentru celelalte compartimente funcţionale aferente S.H. Hațeg;
 • Asigurarea suportului tehnic de specialitate pentru activitatea de mentenanta predictiva prin informatiile rezultate din activitatea de monitorizare si diagnoza a instalatiilor si echipamentelor hidroenergetice;
 • Colaborare la elaborarea și actualizarea ITI (instrucțiuni tehnice interne) prin elaborarea de propuneri si urmarirea realizarii studiilor cu caracter de cercetare, inovare si a studiilor impuse de legislatie si Prescriptii Energetice;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocupare 1 post de inginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice de lunga durata;
 • Profil: electroenergetica/ energetica industriala/ retele electrice/ hidroenergetica/ exploatare centrale hidroelectrice/ retele si sisteme hidraulice/ automatica / electronica transporturi si telecomunicatii/ electromecanica/ electrotehnica ;
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne, regulamente interne;
 • Cunostinte tehnice privind sistemele numerice de comanda si control, protectii electrice digitale si SCADA folosite in industria energetica;
 • Cunoştinţe tehnice privind sistemele clasice de automatizare din hidroenergetica;
 • Cunoştinţe tehnice din domeniul PRAM-AMC specifice industriei energetice;
 • Cunoştinţe avansate de utilizare MS Office;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare /master în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Autorizare ANRE, minim gradul III B;
 • Minim 3 ani în activitatea de exploatare sau mentenanţă in domeniul producere, transport sau distributie energie electrica;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel mediu ;
 • Deținerea de permis de conducere categoria B;
 • Cunoştinţe privind legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, inclusiv avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societetii, prin e-mail sau telefonic),  în data de 20.04.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 18.04.2022, ora 13:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter