03-01-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer la Serviciul Dezvoltare, cu loc de munca la UHE Buzau - SH Curtea de Argeş - 01.02.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la  Sediul Hidroelectrica SA, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, Mun. București, în data de 01.02.2022, ora 10:00, concurs  cu recrutare interna si externa pentru ocuparea postului  de inginer la Serviciul Dezvoltare, cu loc de muncǎ la UHE Buzǎu- SH Curtea de Argeş;  

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Urmărirea execuţiei lucrărilor de construcţii la obiectivele de investiţii aferente SH Curtea de Argeș/UHE Buzău, repartizate în conformitate cu cerinţele legale şi procedurile interne aplicabile; obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor/acordurilor prevăzute de acesta şi a autorizaţiei de construire de la autorităţile şi instituţiile publice locale şi/sau centrale; participare la recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, respectiv a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie; participare la contractarea lucrărilor de construcţii rest de executat la obiectivele aflate în derulare; întocmirea cărţii tehnice a construcţiilor.
 • Urmărirea derulării activităţii de investiţii prin:
 • analizarea documentaţiilor de execuţie;
 • confirmarea stadiilor fizice realizate;
 • decontarea lucrărilor de construcţii repartizate, în conformitate cu stadiile fizice realizate;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor in Hidroelectrica”;

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice: constructii hidrotehnice, constructii civile, industriale si agricole;
 • Autorizare - Diriginte de şantier pe domeniul Lucrari hidrotehnice – categoria de importanță C, autorizat Inspecţia de Stat în Construcţii;
 • Experienţǎ 5 ani în domeniul construcțiilor hidrotehnice;
 • Cunoştinţe tehnice, teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice; cunoaşterea legislaţiei şi procedurilor în vigoare specifice activităţii de dezvoltare; cunoaşterea procesului de aprobare, derulare şi urmărire a lucrărilor de investiţii din cadrul Hidroelectrica; cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel) şi abilităţi privind utilizarea Internetului, Intranetului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condițiile de dorit: 

 • Cursuri post universitare;
 • Autorizari: diriginte de santier pe domeniul Lucrari hidrotehnice-categoria de importanta B autorizat Inspectia de Stat in Constructii;
 • Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă;
 • Experienţǎ 7 ani domeniul construcțiilor hidrotehnice;
 • Cunoştinţe economice privind activitatea de investiţii în cadrul amenajărilor hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind organizarea activităţii companiei.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI :

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, dupa caz) în data de 02.02.2022. 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 31.01.2022, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizatională sau la Serviciul Resurse Umane si Comunicare - Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81 sau 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter