09-11-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer la Serviciul Tehnic si Suport Productie - S.H. Bistriţa - 24.11.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul societății din B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, etajele 10-15, Sector 1, București, în data de 24.11.2022, ora 11:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de INGINER la Serviciul Tehnic și Suport Producție din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE :

 • Asigurare suport tehnic pentru:
 • desfășurărea activității de documentare în vederea emiterii răspunsurilor, avizelor şi acordurilor la solicitările unor terţi privind activităţi care ar putea avea influenţa asupra condițiilor de exploatare a obiectivelor hidroenergetice din cadrul SH Bistrița;
 • ținerea evidenţei valabilităţii Autorizaţiilor de Gospodărirea Apelor pentru producerea de energie electrică și pentru alimentare cu apă și evacuare ape uzate, efectuare demersuri pentru obținerea/ actualizarea acestora, din cadrul Secțiilor de exploatare Bacau si Siret;
 • participarea la controalele efectuate de autorități/instituții la AHE (ANAR/ ABA/ SGA) din cadrul Secțiilor de exploatare Bacău și Siret;
 • gestionarea achizitiilor de resurse specific necesare exploatării CHE în conformitate cu PAAS gestionat de DTSP din cadrul SH Bistrița;
 • asigurarea monitorizării consumurilor/ stocurilor de ulei turbine, acționări hidraulice și electroizolante din cadrul SH Bistrița;
 • pentru secțiile exploatare.
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru în echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program în cadrul unui proiect/ program, îndeplinește toate atribuțiile/ responsabilitățile specific rolului, incluse în regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice – profil electric (inginer energetică industrială, inginer sisteme electroenergetice, inginer rețele electroenergetice, inginer hidroenergetică, inginer electrician);
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, cunoştinţe privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne, regulamente interne;
 • Cunoştinţe privind legislaţia în domeniul producerii energiei electrice, gospodăririi apelor, achiziţiilor publice, inclusiv avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice;
 • Cunoştinţe operare PC (MS Office);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare / master în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Experienţă în activitatea de exploatare, tehnic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu  – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrița/ prin publicare pe site-ul societății/ pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 25.11.2022.

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 23.11.2022, ora 12.00, la Sediul central al Hidroelectrica – Departamentul Resurse Umane – Serviciul Dezvoltare Organizațională sau la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Bistrița.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 021 /303.25.81 sau 0233 /20.71.85.

Abonati-va la newsletter