02-12-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa sef serviciu la Serviciul Dezvoltare - SH Hateg - 17.12.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 17.12.2021 ora 10:00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocupare 1 post de șef serviciu, pe durata nedeterminata, la Serviciul Dezvoltare din cadrul S.H. Hațeg:

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Planificarea, organizarea, coordonarea și urmărirea activității de dezvoltare pentru lucrările de investiții din gestiunea Serviciului Dezvoltare – SH Hațeg;
 • Realizarea activităților de dezvoltare legate de identificarea, analiza/ prioritizarea, promovarea și contractarea, derularea, monitorizarea, tratarea discontinuităților și recepționarea în noile proiecte de dezvoltare;
 • Monitorizarea elaborării documentaţiilor privind lucrările de investiții ce se derulează în cadrul SH Hațeg, corelat cu strategia de dezvoltare a societăţii comerciale;
 • Elaborarea Listelor de Studii preinvestiționale pentru SH Hațeg și a celor de Dotări și utilaje independente pentru Serviciul Dezvoltare, cu încadrarea în bugetul alocat în cadrul Programului de Dezvoltare al Hidroelectrica;
 • Monitorizarea realizării Programului de Dezvoltare, pe obiective de investiții, trimestre și surse de finanțare;
 • Realizarea recepției la obiectivele de investiții din cadrul Programului de Dezvoltare aferent sucursalei;
 • Pregătirea materialelor de sinteză și raportarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de dezvoltare din cadrul SH Hațeg;
 • Urmărirea și raportarea periodică a realizărilor programelor anuale de investiții aprobat și monitorizarea/ încadrarea acestora în programele anuale de investiții ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocupare 1 post de șef serviciu, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice in specialitatea : constructii hidrotehnice /construcţii civile, industriale si agricole / cai ferate, drumuri si poduri/ instalatii pentru constructii;
 • Experienta minim 10 ani vechime în munca pe un post de studii superioare;
 • Experienta minim 3 ani in activitatea de investitii;
 • Tehnici de negociere;
 • Cunoştințe tehnice, teoretice și practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunoştințe economice privind activitatea de investiții în cadrul  amenajărilor hidroenergetice;
 • Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea conceptelor privind managementul proiectelor hidroenergetice, eoliene, solare și si alte surse de energie;
 • Cunoașterea legislației privind identificarea, promovarea, urmărirea realizării și recepția proiectelor; cunoașterea legislației privind achizițiile publice, inclusiv avizarea, aprobarea și promovarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor;
 • Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, și PowerPoint), ERP-SAP şi abilităţi privind utilizarea Internetului, Intranetului şi a corespondenţei electronice;
 • Cunoștințe privind organizarea activității companiei;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Cursuri postuniversitare in domeniul de activitate sau management;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul Management de proiect, Analiza economico-financiara, Achizitii Sectoriale;
 • Autorizare MECMA ca responsabil tehnic cu execuţia;
 • Autorizare ca diriginte de santier pentru constructii hidrotehnice sau pentru construcții civile și industriale;
 • Experiența în organizarea și rezolvarea proiectelor (membru într-o echipa de proiect);
 • Cunoașterea limbii engleză- minim nivel mediu și a altei limbi străine de circulaţie internațională;
 • Viziune de ansamblu asupra activității de investiții;
 • Permis de conducere categoria B.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de șef serviciu constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală

Intocmirea si prezentarea unei lucrari cu tema : “Proiect de dezvoltare energetica prin amplasarea unui parc fotovoltaic in regiunea judetului Hunedoara”

 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,86.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de șef serviciu este 8,50. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societății/ pe intranetul societății/ prin e-mail sau telefonic in data de  20.12.2021.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 16.12.2021, ora 13:00, la sediul central al SPEEH Hidroelectrica SA – Departament Resurse Umane – Serviciul Dezvoltare Organizationala sau sediul SH Hateg la Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 021/ 3032581, 021/ 3032509, 0254/ 207421 sau 0255/ 207005.

Abonati-va la newsletter