07-03-2023

Anunț concurs cu recrutare internă și externă 1 post de inginer/subinginer la Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii/Birou Aplicatii Industriale si Automatizari - SH Cluj- 22.03.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 22.03.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului de INGINER/SUBINGINER la Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii/Birou Aplicatii Industriale si Automatizari - SH Cluj.

 

 RESPONSABILITAȚI PRINCIPALE pentru postul de INGINER/SUBINGINER la Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii/ Birou Aplicatii Industriale si Automatizari - SH Cluj:

 

 • Implementarea strategiei Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii în informatica de proces GMS/EMS/SCADA, automatizare, telecontorizare, sisteme de alarmare (limitata la echipamentele de tip calculator, server și sisteme de comunicații);
 • Participă la elaborarea programelor de diagnoza și efectuarea acestora;
 • Participă la activitatea de urmărire a comportării în exploatare a instalațiilor de automatizare, protecție și control aferentă hidroagregatelor în perioada post garanție;
 • Participă și urmărește activitatea de intervenție la instalațiile de automatizare, monitorizare și protecții electrice aferente CHE din cadrul sucursalei şi uzinelor subordonate cu ocazia unor lucrări planificate sau accidentale;
 • Participarea la expertizarea tehnica a instalațiilor, la recepția lucrărilor de mentenanță specifice domeniului de activitate;
 • Participarea la executarea probelor de repunere în funcțiune a instalațiilor, urmărirea comportării instalațiilor pe timpul și după punerea în funcțiune conform deciziilor primite;
 • Participă la activitățile privind monitorizarea și diagnoza instalațiilor și echipamentelor de automatizare, protecții și control din CHE;
 • Asigurarea interfeței cu personalul de specialitate al terților pentru rezolvarea problemelor tehnice pe domeniul său de activitate;
 • Asigură suport tehnic de specialitate pentru secţiile de exploatare şi serviciul mentenanţă echipamente, cât şi pentru celelalte compartimente funcţionale aferente S.H.Cluj pentru domeniul său de activitate.
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer/subinginer sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Studii superioare sau studii superioare tehnice de scurta durata; Profil : automatizari si calculatoare; automatizari industriale;   electronică, electrotehnică, energetică, hidroenergetică;

- Experienta: Minim 5 ani în activitatea de exploatare sau mentenanţă a centralelor hidroelectrice sau într-un compartiment tehnic din domeniul hidroenergetic;

 

- Cunoașterea echipamentelor și  a mediilor de programare, a comunicațiilor digitale, a aplicațiilor de automatizare, protecții, monitorizare și diagnoza și SCADA ;

- Cunoașterea instalațiilor și echipamentelor specifice în hidroenergetică: cunoştinţe privind automatizările industriale, cunoştinţe privind procesul automat pornire/oprire al HA, cunostinte privind regulatoarele de viteza ale turbinelor hidraulice, cunostinte privind regulatoarele de tensiune;

- Cunoașterea metodelor de interfațare între instalațiile energetice și sistemele de achiziție, prelucrare a datelor și comandă;

- Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice;

- Cunoştinţe privind prevederile Normativului PAM (programare a activităţii de mentenanţă);

- Cunoştinţe privind legislaţia în domeniul achiziţiilor publice inclusiv avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice;

- Cunoştinţe operare PC;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Masterat în domeniul  automatizării şi calculatoarelor;

- Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;

-Permis de conducere categoria “B”;

-Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel mediu

DOCUMENTELE  NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer/subinginer, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de inginer/subinginer este 8,00.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Cluj, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 23.03.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE ÎNSCRIERE:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 21.03.2023, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207863, 0264/207810.

Abonati-va la newsletter