15-04-2020

Anunt interviu recrutare externa si interna pe durata determinata de 6 luni - economist la Serviciul Evaluare-Reevaluare si Proceduri Intabulare - Departamentul Administrarea Patrimoniului – Executiv Hidroelectrica S.A. – 29.04.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 29.04.2020, ora 11:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata determinata de 6 luni, a unui post de economist la Serviciul Evaluare-Reevaluare si Proceduri Intabulare la Departamentul Administrarea Patrimoniului – Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale:

 • Obţinerea Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor ocupate de obiective hidroenergetice ale SPEEH Hidroelectrica S.A.;
 • Înscrierea în evidența cadastrală și Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra terenurilor și construcțiilor proprietate privata a societății;
 • Întabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra terenurilor obtinute prin expropriere, transmitere definitiva din domeniul public administrat de autoritati publice locale sau centrale ale statului, HGR 834/1991, conventie, contracte de vanzare cumparare ocupate de obiective hidroenergetice ale SPEEH Hidroelectrica S.A.;
 • Obţinerea terenurilor pentru obiectivele de investiţii aflate in derulare, monitorizarea si optimizarea costurilor generate de terenuri ocupate temporar/definitiv (taxe, chirii, etc si asigurarea utilizarii suprafetelor de teren in conditiile legale (in baza titlurilor de proprietate/contracte de concesiune/contracte de inchirere);
 • Gestionarea activitatii de patrimoniu;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, conform reglementarilor interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de economist la Serviciul Evaluare-Reevaluare si Proceduri Intabulare la Departamentul Administrarea Patrimoniului – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare economice;
 • Minim 1 an vechime in munca;
 • Cunoașterea legislației în vigoare privind domeniul de activitate;
 • Cunoștinte privind amenajarile hidroenergetice;
 • Cunoștinte foarte bune de operare Microsoft Office (Word, Excel);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Desprenoi / Guvernantacorporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectricaînvigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internatională (engleză, franceză, germană).

 

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • DeclarațiaprivindcerințeleprevăzuteînCodul Etic Hidroelectrica, învigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de economist va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de economist este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 30.04.2020.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 28.04.2020 , ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter