05-01-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 inginer sef uzina de hidrocentrale la UHE Buzău - SH Curtea de Argeş - 19.01.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 19.01.2022, ora 11:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a unui post de INGINER ŞEF UZINĂ DE HIDROCENTRALE la UHE BUZAU – SH CURTEA DE ARGES.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Director Sucursala la SH Bistrita:

 • Asigurarea managementului uzinei;
 • Coordonarea, indrumarea si controlul in domeniul de activitate;
 • Asigurarea procesului tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale ;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de INGINER ŞEF UZINĂ DE HIDROCENTRALE la UHE BUZAU – SH CURTEA DE ARGES sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare tehnice; profil/specializare: energetica, electromecanica, centrale hidroelectrice, electroenergetica, electrotehnica, managementul calitatii sistemelor de energie, hidroenergetica si ingineria mediului, mecanica, masini-unelte, utilaj tehnologic, electrotehnica generala, ingineria sistemelor electroenergetice, energetica industriala, inginerie electrica si calculatoare, masini termice, masini hidraulice si pneumatice, TCM, constructii hidrotehnice;
 • Minim 5 ani experiență profesională;
 • Cunoştinţe privind: procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, activitatea de comandă operaţională şi management energetic, activitatea de furnizare energie electrică, activitatea de UCCH, dezvoltare-retehnologizare si mentenanta a societatii, activitatea de analiza incidentelor, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajarile hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind procesul de exploatare baraj şi circuit hidrotehnic;
 • Cunoştinţe privind procesul de evacuare a energiei electrice (staţii electrice);
 • Cunostinte privind: legislaţia în domeniul achiziţiilor publice inclusiv avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice,  legislaţia investiţiilor, obţinerea şi circulaţia juridică a terenurilor;
 • Cunostinte privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile furnizorilor de echipamente, instrucţiunile tehnice interne, reglementări contractuale legale;
 • Cunoştinte privind indicatorii tehnico-economici ai P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. şi alte reglementări legale specifice;
 • Cunoştinţe generale privind: managementul societăţii comerciale, contractul colectiv de muncă, legislaţia în domeniul de activitate;
 • Cunoştinte de proceduri de contractare şi derulare contracte;
 • Cunoştinţe IT (operare - MS Office);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Masterat in domeniul tehnic sau management;
 • Doctorat in domeniul tehnic, management;
 • Cursuri postuniversitare in domeniul tehnic, management;
 • Cursuri de formare profesionala;
 • Membru al unor asociatii profesionale din domeniul de activitate;
 • Experienta 2 ani pe un post de importanta postului ocupat, la o companie nationala sau multinationala;
 • Experienta in proiecte nationale sau internationale.
 • O limba straina de circulatie internationala (engleza, franceza sau germana) la nivel avansat.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer sef uzina de hidrocentrale constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală si consta in intocmirea unor lucrari cu titlul :

Plan de management al UHE Buzău pentru realizarea obiectivelor Hidroelectrica

 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 8,58.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de inginer sef uzina de hidrocentrale este 9,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul, pe intranetul societatii, prin e-mail sau telefonic)  în data de 20.01.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 18.01.2022, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter