13-05-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer la Serviciul UCCH - Departament UCCH si Mentenanta Constructii - Executiv Hidroelectrica S.A. -06.06.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 06.06.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a unui post de inginer – Serviciul UCCH – Departament UCCH si Mentenanta Constructii - Executiv Hidroelectrica S.A.;

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de inginer – Serviciul UCCH – Departament UCCH si Mentenanta Constructii - Executiv Hidroelectrica S.A:

 • Organizeaza achizitia centralizata a documentatiilor de evaluarea starii de siguranta a constructiilor hidrotehnice pentru toate amenajarile din administrarea Hidroelectrica;
 • Urmăreşte derularea activităţii de obtinere a autorizatiilor de functionare in conditii de siguranta pentru amenajari;
 • Stabilirea regulilor si responsabilitatilor privind actualizarea regulamentelor de exploatare AHE;
 • Verificarea si validarea bazei de date completata de fiecare sucursala in programul UCCH -net;
 • Organizeaza achizitia centralizata a documentatiilor periodice de analiza a comportarii constructiilor hidrotehnice pentru toate amenajarile din administrarea Hidroelectrica, precum si a Raportului Anual de sinteză a comportării construcţiilor la nivelul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Asigura bugetul necesar pentru asitenta tehnica soft UCCH-net, reparatii AMC pentru UCC, statii automate achizitie date, verificare, marcare aparate UCCH, obtinere avize, autorizatii de functionare in conditii de siguranta a barajelor, efectuarea masuratorilor topo geodezice pentru urmarirea comportarii constructiilor hidrotehnice, expertize tehnice la baraje in vederea reautorizarii acestora;
 • Coordoneaza si verifica modul de realizare a culegerii datelor ca rezultat al urmaririi curente si speciale la constructiile hidrotehnice;
 • Coordonează și verifică realizarea unitară a sistemului informaţional pentru UCC;
 • Analizeaza rapoartele lunare de UCCH transmise de sucursalele de hidrocentrale si face propuneri de rezolvare a situatiilor nou aparute;
 • Analizează anomaliile semnalate în comportarea construcţiilor și participă la stabilirea măsurilor care se adoptă pentru investigarea și înlăturarea acestora;
 • Coordonează, din punct de vedere organizatoric, funcţionarea Comisiei UCC - P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., asigură secretariatul acestei comisii şi suportul logistic pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii sale;
 • Verifica efectuarea prelucrării și interpretării datelor de UCCH din Sucursalele de Hidrocentrale și a Rapoartelor Anuale de UCCH;
 • Supune comisiei de UCC - P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. verificarea si avizarea: documentaţiilor periodice de analiză a comportării construcţiilor, expertizelor privind construcţiile administrate de societate, expertizelor periodice obligatorii prin lege privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a construcţiilor hidrotehnice şi a echipamentelor hidromecanice aferente evacuatorilor de ape mari, expertizelor de la alte compartimente functionale, precum si temele acestora;
 • Informare anuala la CONSIB privind comportarea şi siguranţa în exploatare a barajelor aflate în administrarea S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Programeaza acţiuni anuale privind verificarea sistematică a siguranţei construcţiilor;
 • Asigură îndrumarea, coordonarea și controlul modului de desfăşurare a activităţii de urmărire a comportării construcţiilor în cadrul sucursalei, precum și îndeplinirea măsurilor adoptate în domeniu;
 • Transmite Serviciului UCCH si mentenanta constructii din SH spre verificare perimetrele in care se solicita de catre terti acordarea avizului de exploatare balast;
 • Verifica punctele de vedere transmise de Serviciul UCCH si mentenanta constructii din SH cu privire la solicitarile tertilor de obtinere a acordului de exploatare a balastului din amplasamente aflate in administrarea S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Transmite spre avizare catre Comisia UCC documentatiile depuse de tertii solicitanti in vederea obtinerii acordului de exploatare a balastului din perimetre aflate in administrarea SPEEH Hidroelectrica SA;
 • Verifica si supune avizarii managerului de Departament UCCH si Mentenanta constructii conventiile de exploatare balast propuse de SH;
 • Verifica activitatea de urmarire a aplicarii prevederilor conventiei de exploatare de catre Serviciul UCCH si Mentenanta constructii SH;
 • Monitorizeaza indeplinirea masurilor rezultate controalele autoritatilor privind constructiile hidrotehnice din SH
 • Participa, atunci cand este desemnat la realizarea controlui intern UCCH;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de inginer – Serviciul UCCH – Departament UCCH si Mentenanta Constructii - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Studii superioare tehnice, profil:construcții hidrotehnice /hidroenergetica/centrale hidroelectrice;
 • Experienta minim 1 an în domeniul  constructiilor hidrotehnice, si hidroenergetic (urmarire comportare constructii/ proiectare/ executie/ mentenanta/ investitii);
 • Cunostințe tehnice, teoretice și practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunostinte generale privind producerea energiei electrice in centralele hidroelectrice;
 • Cunoasterea legislatiei privind siguranta lucrarilor hidrotehnice;
 • Cunoasterea legislatiei privind achizitiile sectoriale, inclusiv avizarea, aprobarea si promovarea documentatiilor tehnico-economice;
 • Cunostinte avansate de utilizare PC si de exploatare aplicatii informatice (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • Cunoștințe privind organizarea activității societatii;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.


Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 07.06.2022.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 03.06.2022, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter