10-02-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa - 1 inginer la Serviciul Dezvoltare - SH Cluj – 25.02.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, strada Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 25.02.2020, ora 10:00, concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unui post de inginer la Serviciul Dezvoltare - SH Cluj.

 

RESPONSABILITAȚI PRINCIPALE pentru postul de inginer la Serviciul Dezvoltare - SH Cluj:

a)Realizarea activităților legate de identificarea, analiza/prioritizarea, promovarea și contractarea, derularea, monitorizarea, tratarea discontinuităților, actualizarea devizelor generale și recepționarea noilor proiecte de dezvoltare ale societății, care îi sunt atribuite, așa cum sunt descrise la atribuțiile de execuție, privind diverse proiecte de dezvoltare;

b)Monitorizarea realizării Programului de Dezvoltare al SH Cluj, pe obiective de investiții, trimestre și surse de finanțare;

c)Realizarea sintezei a Proceselor-Verbale de recepție la obiectivele de investiții din cadrul Programului de Dezvoltare.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice, specializarea: construcţii hidrotehnice, construcţii civile industriale si agricole;
 • Autorizare diriginte de şantier (construcţii civile, industriale, agricole; lucrări hidrotehnice; lucrări tehnico-edilitare-de alimentări cu apa şi de canalizare)
 • Minim 3 ani vechime în muncă;
 • Cunoştințe tehnice, teoretice și practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunoştințe economice privind activitatea de investiții in cadrul amenajarilor hidroenergetice;
 • Cunoașterea, înțelegerea şi aplicarea conceptelor privind managementul proiectelor hidroenergetice;
 • Cunoașterea legislației privind identificarea, promovarea, urmărirea realizării și recepția proiectelor;
 • Cunoașterea legislației privind achizițiile publice, inclusiv avizarea, aprobarea și promovarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor;
 • Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel și PowerPoint) si abilităţi privind utilizarea Internetului, Intranetului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi/Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Cursuri postuniversitare/ masterat  în domeniul de activitate ;
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul de activitate
 • Coordonator in materie de SSM pt. santiere temporare sau mobile; Specialist in domeniul  SSM;
 • Minim 3 ani vechime in munca in domeniul hidrotehnic;
 • Minim 3 ani in activitatea de dirigentie de santier;
 • Cunoaşterea metodelor de proiectare asistată de calculator;
 • Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala, la nivel mediu. 

 

DOCUMENTELE  NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe site-ul societatii, intranet-ul societatii, prin afișare la sediul S.H. Cluj, prin e-mail sau telefonic) în data de 28.02.2020.

 

MODALITĂȚILE DE ÎNSCRIERE:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 24.02.2020, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207863 sau 0264/207810.

Abonati-va la newsletter