25-09-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 INGINER –SERVICIUL TEHNIC SI SUPORT PRODUCȚIE (CU LOC DE MUNCĂ LA UHE DORIN PAVEL) - SH Ramnicu Valcea - 14.10.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 14.10.2020 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de INGINER – SERVICIUL TEHNIC SI SUPORT PRODUCȚIE (CU LOC DE MUNCĂ LA UHE DORIN PAVEL) DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Asigurare de suport tehnic de specialitate pentru secțiile/atelierele de exploatare, in scopul funcționării sigure și economice a agregatelor din centralele hidroelectrice din UHE Dorin Pavel ;
 • Actualizare regulamente de exploatare AHE din UHE Dorin Pavel;
 • Colaborare la elaborarea și actualizarea ITI (instrucțiuni tehnice interne) din UHE Dorin Pavel;
 • Gestionarea activității de furnizare de apa către terți (alimentări cu apă populație și privați) din UHE Dorin Pavel;
 • Asigurarea activității de documentare in vederea emiterii răspunsurilor, avizelor și acordurilor la solicitările unor terți privind activități care ar putea avea influenta asupra condițiilor de exploatare a obiectivelor hidroenergetice din UHE Dorin Pavel;
 • Participare la asigurarea activității de avizare a documentațiilor în CTE (consiliul tehnico-economic) ;
 • Ținerea evidenței valabilității Autorizațiilor de Gospodărirea Apelor si a Autorizațiilor de apa potabila si apa uzata, efectuare demersuri pentru obținerea/actualizarea acestora din UHE Dorin Pavel ;
 • Participarea la controalele efectuate de autorități/instituții la AHE (ANAR/ABA/SGA) din UHE Dorin Pavel;Gestionarea achizițiilor de resurse specific necesare exploatării CHE in conformitate cu PAAS gestionat de DTSP din UHE Dorin Pavel;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Studii Superioare tehnice; Profil: electroenergetica / hidroenergetica/ electromecanica / electrotehnica;
 • Experiență minim 1 an pe post de inginer în activitatea de exploatare, mentenanță, retehnologizare sau tehnic, din domeniul energetic;
 • Cunoștințe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, cunoștințe teoretice și practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunoștințe privind instalațiile, echipamentele și construcțiile hidroenergetice, prescripțiile energetice specifice, instrucțiunile tehnice interne;
 • Cunoștințe privind legislația in vigoare care reglementează autorizațiile de gospodărire a apelor si regulamentele de exploatare;
 • Cunoștințe privind legislația în domeniul achizițiilor publice, inclusiv avizarea și aprobarea documentațiilor tehnico-economice;
 • Cunoștințe operare PC (MS Office);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare; (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.).

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare / master în domeniul de energetic;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație; internațională la nivel mediu.

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de inginer, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ intranet/ prin e-mail sau telefonic  in data 15.10.2020.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 13.10.2020, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter