02-05-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 inginer la Serviciul Mentenanță Echipamente, cu loc de muncă la UHE Oradea - SH Cluj - 18.05.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Oradea, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, respectiv prin Microsoft Teams/videoconferinta, în data de 18.05.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului de INGINER la Serviciul Mentenanta Echipamente - SH Cluj, cu loc de munca la UHE Oradea.

 

 RESPONSABILITAȚI PRINCIPALE pentru postul de inginer la Serviciul Mentenanta Echipamente - SH Cluj, cu loc de munca la UHE Oradea:

- Derularea corespunzătoare a activităţii de mentenanţă pe partea electrică la hidroagregate și instalațiile electrice din cadrul centralelor, microhidrocentralelor, pompelor, barajelor și stațiilor din Baraj Drăgan, Leșu, Remeți, Munteni I, Munteni II, Săcuieu;

-Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Superioare tehnice de lunga durata, specialitatea: electroenergetică, electronică industrială,   electrotehnică, hidroenergetica, energetica, electric, electromecanic;

- Minim 3 ani vechime ca inginer, in domeniul tehnic;

- Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, în mod special partea electrica a hidroagregatelor, instalaţiilor auxiliare şi uvrajelor;

- Cunoştinţe referitoare la indicatori tehnico economici;

- Cunoştinţe referitoare la prevederile CCM;

- Cunoştinţe referitoare la legislaţia în domeniu privind:

 • achiziţiile publice de bunuri şi servicii;
 • calitatea şi recepţia lucrărilor de reparaţii şi montaj;
 • întocmirea devizelor de lucrări;
 • mijloacele fixe;
 • sistemul de manegement integrat;
 • securitatea muncii;
 • apărarea împotriva incendiilor;
 • situaţii de urgenţă;
 • protecţia mediului

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

 

Condiții de dorit:

- Masterat/cursuri postuniversitare  in domeniul tehnic sau management;

- Cursuri de formare profesionala in domeniul tehnic;

- Minim 5 ani vechime în posturi tehnice, in activitatea de producere energie electrica;

- Cunoştinţe de limba engleză (termeni tehnici legaţi de domeniul de activitate).

 

DOCUMENTELE  NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de inginer este 8,00.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

 

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Cluj si UHE Oradea, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 19.05.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 MODALITĂȚILE DE ÎNSCRIERE:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 17.05.2022, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala sau la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj si UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 021/3032581 sau 0259/408693, 0264/207810.

Abonati-va la newsletter