12-05-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post de DIRECTOR SUCURSALA - SH Bistrita - 02.06.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 02.06.2021, ora 12:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a unui post de Director Sucursala la SH Bistrita;

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Director Sucursala la SH Bistrita:

 • Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii sucursalei pentru producerea a energiei electrice şi furnizarea de servicii tehnologice de sistem în condiţii de siguranţă, securitate şi protecţia mediului;
 • Este împuternicitul legal al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. în sucursală, în baza deciziei conducerii societății;
 • Asigurarea managementului entităţii;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de Director Sucursala la SH Bistrita sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Studii superioare tehnice, economice; profil/specializare: energetică, electroenergetică, energetică industrială, centrale hidroelectrice, hidroenergetică, electrotehnică, electromecanică, maşini hidraulice şi pneumatice, mecanica, TCM, utilaj tehnologic, economica, constructii hidrotehnice si altele;
 • Minim 8 ani experiență profesională;
 • Cunoştinţe privind: procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, activitatea de comandă operaţională şi management energetic, activitatea de furnizare energie electrică, activitatea de UCCH, activitatea de dezvoltare-retehnologizare şi mentenanţă a societăţii, activitatea de analiza incidentelor, cunoştinţe teoretice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind procesul de exploatare baraj şi circuit hidrotehnic;
 • Cunoştinţe privind procesul de evacuare a energiei electrice (staţii electrice);
 • Cunoştinţe privind: legislaţia în domeniul achiziţiilor publice inclusiv avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, legislaţia investiţiilor, obţinerea şi circulaţia juridică a terenurilor;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile furnizorilor de echipamente, instrucţiunile tehnice interne, reglementări contractuale legale;
 • Cunoştinte privind indicatorii tehnico-economici ai P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. şi alte reglementări legale specifice;
 • Cunoştinţe generale privind: managementul societăţii comerciale, contractul colectiv de muncă, legislaţia în domeniul de activitate;
 • Cunoştinte de proceduri de contractare şi derulare contracte;
 • Cunoştinţe IT (operare - MS Office);
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională la nivel mediu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Doctorat în domeniul tehnic, economic, management;
 • Masterat în domeniul tehnic, economic, management;
 • Cursuri postuniversitare în domeniul tehnic, management;
 • Cursuri de formare profesională;
 • Experienta 3 ani pe un post de importanţa postului ocupat, la o companie naţională sau multinaţională;
 • Experienţă de PIF a capacităţilor de producţie;
 • Experienţă în proiecte naţionale sau internaţionale;
 • Cunoasterea unei limbi străine de circulaţie internaţională la nivel avansat.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de Director sucursala constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală si consta in intocmirea unor lucrari cu titlul :

Sucursala Hidrocentrale Bistrita – scurt istoric si perspective de dezvoltare in contextul strategiei investitionale a Hidroelectrica

 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,86.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Director sucursala este 8,50.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul, pe intranetul societatii, prin e-mail sau telefonic)  în data de 03.06.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 31.05.2021, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter